Oferta laboral al Servei de Desenvolupament i Gestió del Talent de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Ens ha arribat la següent oferta laboral perquè fem difusió entre els nostres estudiants:

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), organisme autònom adscrit al Departament de la Presidència, ha de cobrir un lloc de tècnic/a superior, A1-21, en el marc del Programa AFEDAP 2020-2022.

 • Lloc de treball: tècnic superior
 • Subgrup/categoria: A1
 • Unitat: Servei de Desenvolupament i Gestió del Talent
 • Localitat: Barcelona
 • Centre de treball: c. de Girona, 20
 • Durada: fins al 31 de desembre de 2022

Funcions:

 • Programar, executar, difondre i fer el seguiment i control de les activitats formatives.
 • Elaborar estudis i informes per optimitzar l’aplicació dels fons AFEDAP a Catalunya.

Excepcionalment en el cas que no es presenti cap funcionari/ària, d’acord amb el que estableix l’article 34.2 de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, i el punt 1.8 de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que reuneixin els requisits següents*:

 • Disposar de la titulació necessària per accedir al cos superior d’administració general de la Generalitat de Catalunya.
 • Certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
 • A més dels requisits generals per participar en els processos selectius establerts en l’article 56 de l’EBEP.

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta finalitza el dia 19 de maig de 2022.

Informació per la presentació de sol·licituds: https://presidencia.gencat.cat/ca/detalls/Article/PRE157-22-Tecnic-a-superior-A-21-al-Servei-de-Desenvolupament-i-Gestio-del-Talent-de-lEscola-dAdministracio-Publica-de-Catalunya-del-Departament-de-la-Presidencia#bloc5