LEAC

http://www.ub.edu/dppsed/grupos_ct/leac.htm

LEAC Lectura, Escriptura i Adquisició de Coneixements. Universitat de Barcelona.

LEAC-UB investiga com a línia principal l'ús combinat d'estratègies de comprensió lectora i composició escrita per a l'aprenentatge de continguts curriculars i l'impacte de diverses variables (tipus de tasques, objectius proposats, creences epistemològiques, concepcions sobre lectura i escriptura) en la qualitat dels productes escrits i en l'aprenentatge que es realitza a través de textos.