Hugas (2015). Disseny d’intervenció basat en l’aprenentatge entre iguals en un Pla de Transició al Treball.

Hugas, M. (2015). Disseny d’intervenció basat en l’aprenentatge entre iguals en un Pla de Transició al Treball. Treball de fi de màster modalitat intervenció psicoeducativa, dirigit per la Dra. Marta Flores. Convocatòria febrer 2015.

En aquest Treball Final de Màster s’elabora un disseny d’intervenció adreçat a l’alumnat dels Programes de Transició al Treball (PTT). Aquests alumnes no han tingut èxit amb les seves experiències anteriors, i per aquest motiu el nostre objectiu és canviar això i aconseguir, o bé encaminar els alumnes cap a una altra formació, o bé preparar-los millor per entrar al món laboral. Per fer-ho, proposem partir de les seves necessitats més properes i professionals, relacionant al màxim els continguts curriculars del mòduls generals (matemàtiques, comunicació, entorn) amb el seu context. Així, desgranem primerament quines característiques té el context on tindrà lloc la intervenció, en base, tant a la informació bibliogràfica i estadística disponible, com a través d’entrevistes a professionals. La metodologia escollida per portar a terme la intervenció és l’aprenentatge entre iguals, ja que pensem que la capacitat mediadora dels companys, que es potencia amb aquesta metodologia, pot facilitar molt l’aprenentatge d’aquests alumnes i aconseguir una ajuda molt més personalitzada per a cada un d’ells, fent de la diversitat un punt fort. El nostre marc teòric adopta la perspectiva constructivista de l’aprenentatge i, alhora, conceptualitza l’adolescència com a etapa vital. També s’hi defineixen termes com abandonament, absentisme o fracàs escolar, s’hi descriu la situació a casa nostra tot relacionant-la amb el canvis del sistema educatiu, i s’aprofundeix en la metodologia de l’aprenentatge entre iguals. En base a això, es crea un disseny d’intervenció amb l’objectiu d’aconseguir una millora i implicació de l’alumnat en les àrees curriculars ja esmentades, adoptant una forma de treball més competencial i que ajudi a formar ciutadans de ple dret, i desenvolupant mètodes cooperatius com la tutoria entre iguals o els grups d’investigació. En la part final també s’ofereix una proposta d’avaluació continuada del disseny d’intervenció proposat on es tindran en compte els coneixements previs, la feina del dia a dia, l’actitud i la participació a l’aula i la reflexió amb l’alumnat.