Bastart (2019). Tot problema té les seves solucions: Un estudi pilot sobre la resolució cooperativa de problemes, el discurs i l'autoconcepte matemàtic al programa (En)Raonem en parella

Bastart, C. (2019). Tot problema té les seves solucions: Un estudi pilot sobre la resolució cooperativa de problemes, el discurs i l'autoconcepte matemàtic al programa (En)Raonem en parella. TFM investigación, dirigit per la Dra. Marta Flores. Convocatòria juliol 2019.

 

L'objectiu del present estudi pilot és cercar evidències de la potencialitat del programa (En)Raonem en parella, que proposa la tutoria entre iguals com a mètode per al desenvolupament de la competència matemàtica. Ens centrarem en tres línies d’investigació: la resolució cooperativa de problemes matemàtics, el discurs matemàtic i l'autoconcepte matemàtic. Es tracta d'un estudi ambun disseny mixt seqüencial explicatiu. Combina un disseny quasi-experimental pretest i posttest, per identificar si es produeixen canvis en dues de les variables –la resolució de problemes matemàtics i  l’autoconcepte matemàtic–, amb un estudi qualitatiu basat en l’anàlisi dels diferents components del procés, per tal d’interpretar els possibles canvis quantitatius constatats. L'estudi es realitza amb una mostra de 81 alumnes, pertanyents a quatre centres educatius que durant el curs 2018-2019 han desenvolupat el programa (En)Raonem en parella, i amb una submostra de quatre parelles –una per centre. Els resultats quantitatius ens indiquen que hi ha millores significatives entre el pretest i el posttest de la primera variable d’estudi, la resolució de problemes matemàtics. L’anàlisi del procés ens mostra que els factors que poden explicar els resultats obtinguts en la resolució de problemes matemàtics estan associats a l’evolució ocorreguda en el discurs matemàtic, facilitada per l’estructura pròpia de la tutoria entre iguals. Pel que fa a l’autoconcepte matemàtic, es manté estable entre l’inici i el final del programa, tot i que l’anàlisi del procés mostra que es produeixen intervencions i tendències que, potencialment, podrien tenir un impacte en aquest constructe. Es conclou que el discurs matemàtic millora per l’enriquiment del diàleg de la parella i perquè els alumnes s’apropien progressivament de l’estructura del programa. Al llarg de les sessions es produeix una cessió del control de l’alumne tutor al tutorat. L’augment de la participació del tutorat i les actuacions del tutor, orientades a l’ajuda i el suport, podrien explicar els canvis potencials en l’autoconcepte matemàtic. Finalment, es discuteixen possibles propostes de millora.

 

Paraules clau: tutoria entre iguals, resolució cooperativa de problemes matemàtics, discurs matemàtic, autoconcepte matemàtic.