Capellas (2019). Programa d’Educació Emocional DIEHSA

Capellas, M. (2019). Programa d’Educació Emocional DIEHSA: Una proposta pedagògica per treballar la competència socioemocional a alumnes de 2n d’ESO. TFM intervenció, dirigit por la Dra. Rosa M. Vilaseca. Convocatòria juliol 2019.

L’educació emocional és una innovació educativa que té la intenció de donar resposta a les necessitats socials i emocionals que no són ateses des del currículum acadèmic. Per començar, partim de la definició que van fer Salovey i Mayer (1990) de la intel·ligència emocional. Tenint aquest constructe com a punt de partida, les intel·ligències de Gardner (1995) han permès englobar aquestes dues necessitats amb el nom de dues intel·ligències dins la dimensió emocional i social: interpersonal i intrapersonal. Per poder traslladar aquesta fonamentació teòrica a la pràctica docent s’ha fet ús de les competències que defineix Bisquerra (2003) per a cada una de les intel·ligències de Gardner. La teoria explicada serà la base per a poder dissenyar una proposta de programa que beneficiï l’aprenentatge a uns alumnes de 2n d’ESO d’un centre de Rubí. S’ha d’afegir que entre aquests alumnes n’hi ha diagnosticats del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) la qual cosa fa que el programa sigui més ric, ja que s’haurà de tenir més en compte les mancances que poden tenir respecte a les intel·ligències intrapersonal i interpersonals.

La finalitat del present treball és, d’una banda, identificar els nivells que tenen els alumnes en les dues intel·ligències esmentades anteriorment a partir d’uns qüestionaris que s’han elaborat per aquest treball. Per altra banda, si els nivells són més baixos entre els alumnes amb TEA. L’anàlisi dels resultats donarà peu a dissenyar una proposta de programa que doni resposta a aquelles competències que els alumnes no tinguin adquirides. El programa DIEHSA (Desenvolupar la Intel·ligència Emocional i les Habilitats Socials a l’Aula), dividit per blocs i tallers, intenta donar resposta a l’emergència de demandes i necessitats que tenen els alumnes entorn a la dimensió emocional i social. Com a conclusió, els centres educatius han de donar suport a la necessitat de treballar aquesta competència transversal dins les aules ja que beneficia el rendiment acadèmic i millora la convivència a l’aula.

Paraules clau: educació emocional, intel·ligència intrapersonal, intel·ligència interpersonal, competència socioemocional, intel·ligència emocional.