últimos comentarios

Beca de col·laboració amb un projecte ARMIF

Por MIPE DIPE

 

2 Beques de col·laboració amb el projecte  "Expandir la col·laboració entre universitat i escola en el pràcticum de Mestre/a: la construcció conjunta d equips formatius com a comunitats de pràctica", IP J. Onrubia

Descripció de l'activitat
- Participació en el procés de realització d'entrevistes semiestructurades
- Donar suport en la transcripció de dades textuals
- Col·laboració en l'anàlisi de contingut d'entrevistes
- Col·laboració en l'anàlisi de la interactivitat de sessions de treball entre tutors d'universitat, mestres
tutors i estudiants de mestre en pràctiques
- Donar suport en la cerca d'informació documental amb bases de dades de literatura científica (Scopus,
Dialnet)

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 01/12/2021 al 21/12/2021
Lloc de presentació: Sol·licitud telemàtica
 

Període de col·laboració
Del 15 de març de 2022 al 14 de novembre de 2022
Període d'inactivitat: agost de 2022


LLoc on es prestarà la col·laboració
Dpt. Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació. Facultat de Psicologia. Passeig de la Vall
d'Hebron, 171 08035 Barcelona


Dedicació setmanal Horari Dotació econòmica en brut
20 hores setmanals Quatre dies per setmana a convenir 493,60 € mensuals

Requisits específics
1. Ser alumne/a de Grau o Màster de la Facultat de Psicologia o la Facultat d'Educació de la Universitat
de Barcelona
2. Justifica per escrit el nivell de català C1 (C suficiència) i/o acredita documentalment amb el certificat
de nivell domini de català C1 del MCER (C suficiència).
 

Mèrits
1. Entrevista si s'escau
2. Anglès escrit amb fluïdesa
3. Estar cursant o haver cursat assignatures de Grau o Màster en l'àmbit de contingut del projecte de
recerca
4. Expedient acadèmic amb nota mitjana igual o superior a 7 sobre 10

+ informació https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/275178