últimos comentarios

Becas doctorales y post-doctorales de movilidad a Francia

Por MIPE DIPE

Benvolguts i Benvolgudes,

Us fem arribar, en fitxer adjunt, la informació relativa a la convocatòria de 16 beques doctorals de mobilitat cap a França, per a estades de recerca de dues setmanes o un mes de duració.

El termini per a presentar les sol·licituds és el 25 de febrer de 2023 (23:59 h, hora de Paris); i l’estada s’ha de realitzar dins del període comprés entre el 24 d’abril de 2023 i el 31 de desembre del mateix any.

Es demana, el següent:

Beques doctorals:

- Curriculum vitae.

- Còpia recte/vers del passaport o DNI.

- Certificat de matrícula en un centre d'educació superior o de recerca espanyol.

- Carta d'invitació del centre d'acolliment a França en la qual s'esmenten les dates d'estada. Aquestes han de correspondre a les dates de la beca sol·licitada.

- Annexos adjunts complimentats: Annex 1-Dades sobre el sol·licitant i el projecte + Annex 2 - Presentació del projecte (1 pàgina màxim).

 

Més informació a: https://www.institutfrancais.es/educacion/convocatoria-de-becas-doctorales/


Les hacemos llegar, en fichero adjunto, la información relativa a la convocatoria de 16 becas doctorales y post-doctorales de movilidad hacia Francia, para estancias de investigación de dos semanas o un mes de duración.

El plazo para presentar las solicitudes es el 25 de febrero de 2023 (23:59h, hora de París); y la estancia debe realizarse dentro del período comprendido entre el 24 de abril de 2023 y el 31 de diciembre del mismo año.

 Se solicita, lo siguiente:

 Becas doctorales:

- Curriculum vitae.

- Copia recto/verso del pasaporte o DNI.

- Certificado de matrícula en un centro de educación superior o investigación español.

- Carta de invitación del centro de acogida en Francia en la que se citan las fechas de estancia. Éstas deben corresponder a las fechas de la beca solicitada.

- Anexos adjuntos cumplimentados: Anexo 1-Datos sobre el solicitante y el proyecto + Anexo 2 - Presentación del proyecto (1 página máximo).

 

Más información en: https://www.institutfrancais.es/educacion/convocatoria-de-becas-doctorales/


 

Dear Sirs and Madams,

 

We are sending you, in attached file, the information related to the call for 16 doctoral and post-doctoral mobility grants to France, for research stays of two weeks or one month.

The deadline for applications is 25 February 2023 (23:59h Paris time); and the stay must take place between 24 April 2023 and 31 December 2023.

 The following is requested:

 Doctoral scholarships:

- Curriculum vitae.

- Copy of the recto/verso of the passport or ID card.

- Certificate of enrolment in a Spanish higher education or research centre.

- Letter of invitation from the host institution in France stating the dates of stay. These must correspond to the dates of the scholarship applied for.

- Attached completed annexes: Annex 1-Data on the applicant and the project + Annex 2 - Presentation of the project (1 page maximum).

 

More information at: https://www.institutfrancais.es/educacion/convocatoria-de-becas-doctorales/