últimos comentarios

XIII LERU Doctoral Summer School

Benvolguts i Benvolgudes,

 Us informem que fins el proper 10 de març (a les 23:59h) estarà obert el període d'inscripció per participar en el procés de selecció per assistir com a Representats de la UB a la XIII LERU Doctoral Summer School, que tindrà lloc a la Universitat de Heilderberg, del 4 al 8 de Juliol de 2023. El tema d’aquesta Escola doctoral serà Concepts of intervention science applied to global challenges.

 

 Per a poder participar en el procés de selecció és necessari haver formalitzat la matrícula de doctorat corresponent al curs acadèmic 2022/23 a la UB, i aportar la documentació que detallem a continuació en el següent enllaç https://campusvirtual.ub.edu/mod/data/view.php?id=4248550

 - Curriculum Vitae (en format Europass). Adjuntem l’enllaç per a que pugueu emprar la plantilla: https://europa.eu/europass/en

Es valorarà principalment la publicació d’articles en revistes indexades nacionals i internacionals i la participació en congressos, com a garantia per a un bon aprofitament de l’activitat subvencionada.

- Certificat del nivell d'anglès.

Estan exempts de presentar aquest certificat els/les doctorands/des procedents de països de parla anglesa o els que la tenen com a llengua vehicular.

- Carta de motivació, escrita en anglès, necessàriament, també hi haurà de constar el  títol de la Tesi en curs i el programa  de Doctorat on s’està inscrit

 
 

Ser seleccionat/da per a participar en aquesta activitat, suposarà també, participar en una activitat divulgativa de la mateixa, al llarg del curs 2023-2024. 

 Si teniu dubtes sobre quin impacte pot tenir participar en una activitat de la LERU com a doctorand o doctoranda, us ajuntem un enllaç (https://www.ub.edu/ubtv/en/video/mobilitat-doctorat) per tal que escolteu l’opinió dels i les que ho varen fer abans que vosaltres!!


Estimados y Estimadas,

 Os informamos que hasta el próximo 10 de marzo (a las 23:59h) estará abierto el período de inscripción para participar en el proceso de selección para asistir como Representantes de la UB en la XIII LERU Doctoral Summer School, que tendrá lugar en la Universidad de Heilderberg, del 4 al 8 de Julio de 2023. El tema de esta Escuela doctoral será Concepts of intervention science applied to global challenges.

 

 Para poder participar en el proceso de selección es necesario haber formalizado la matrícula de doctorado correspondiente al curso académico 2022/23 en la UB, y aportar la documentación que se detalla a continuación en el siguiente enlace

https://campusvirtual.ub.edu/ mod/data/view.php?id=4248550

 - Curriculum Vitae (en formato Europass). Adjuntamos el enlace para que pueda utilizar la plantilla:

https://europa.eu/europass/en

Se valorará principalmente la publicación de artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales y la participación en congresos como garantía para un buen aprovechamiento de la actividad subvencionada.

 - Certificado del nivel de inglés.

Están exentos de presentar este certificado los/las doctorandos/das procedentes de países de habla inglesa o los que la tienen como lengua vehicular.

 - Carta de motivación, escrita en inglés, en la necesariamente, también deberá constar el título de la Tesis en curso y el programa de Doctorado se está inscrito

Ser seleccionado/a para participar en esta actividad, supondrá también, participar en una actividad divulgativa de la misma a lo largo del curso 2023-2024.

 Si tiene dudas sobre qué impacto puede tener participar en una actividad de la LERU como doctorando o doctoranda, le juntamos un enlace (https://www.ub.edu/ubtv/en/video/mobilitat-doctorat ) para que escuche la opinión de los y las que lo hicieron antes que ustedes!!

 


Dear Students,

 We would like to inform you that until 10 March (at 23:59h) the registration period to participate in the selection process to attend as UB representatives to the XIII LERU Doctoral Summer School, which will take place at the University of Heilderberg, from 4 to 8 July 2023, will be open. The theme of this Doctoral School will be Concepts of intervention science applied to global challenges.

 

 In order to participate in the selection process it is necessary to have registered for the doctoral programme for the 2022/23 academic year at the UB, and to provide the documentation detailed below in the following link

https://campusvirtual.ub.edu/ mod/data/view.php?id=4248550

 

- Curriculum Vitae (in Europass format). Please find attached the link so that you can use the template:

https://europa.eu/europass/en

The publication of articles in national and international indexed journals and participation in congresses will be mainly valued as a guarantee for a good use of the subsidised activity.

- Certificate of English level. Doctoral students from English-speaking countries or those who have English as a vehicular language are exempt from submitting this certificate.

- Letter of motivation, written in English, which must also state the title of the thesis in progress and the PhD programme in which the student is enrolled.

Being selected to participate in this activity will also mean participating in a dissemination activity during the academic year 2023-2024.

If you have any doubts about the impact of participating in a LERU activity as a doctoral student, we have put together a link (https://www.ub.edu/ubtv/en/video/mobilitat-doctorat ) so that you can listen to the opinion of those who have done it before you!!