Guia lingüística per a la presentació escrita i oral del treball final de grau

http://www.ub.edu/tfg/

Guia amb orientacions i exercicis autoavaluatius per a la redacció i presentació escrita i oral del TFG. També hi podeu trobar les llistes de control per verificar que no us heu deixat res; i autoavaluar-vos amb les rúbriques d’avaluació.