Simón (2016). Anàlisi del joc com a element per millorar les habilitats socials en infants amb TEA

Simón, N. (2016). Anàlisi del joc com a element per millorar les habilitats socials en infants amb TEA. Treball de Fi de Màster especialitat intervenció psicoeducativa, dirigit pel Dr. Climent Ginè. Convocatòria juliol 2016.

El joc és una eina que possibilita l’aprenentatge dels infants, que implica plaer, espontaneïtat, motivació, comunicació, coneixement de si mateix, dels altres i de l’entorn que els rodeja. Per aquesta raó, vaig creure oportú analitzar el joc com un element de millora de les habilitats socials en infants amb TEA. Aquest treball té com a finalitat poder relacionar les pràctiques professionals externes amb el contingut treballat i après en el transcurs del màster. A continuació es troben els fonaments conceptuals, l’observació a l’escola bressol d’un nen amb TEA per conèixer quin tipus de relació, interacció i comunicació es dóna entre l’infant i els seus iguals, amb la seva mestra referent i amb l’alumna de pràctiques. Tot en tres espais de joc diferents: activitat de temps lliure a l’aula, activitat de joc estructurat a l’aula i a l’hora d’esbarjo; així com els resultats dels quals s’extrauran unes conclusions.