Porres (2017). La participació de les famílies a l’escola.

Porres, L. (2017).  La participació de les famílies a l’escola: anàlisi i proposta de millora. Treball de Fi de Màster especialitat intervenció psicoeducativa, dirigit per la Dra. Eva Liesa. Convocatòria febrer 2017.

La participació de les famílies a l’escola és un indicador de qualitat del sistema educatiu. Quan les famílies tenen una participació significativa a les escoles se’n beneficien elles mateixes però també ho fan l’alumnat, els professionals del centre i la institució educativa.

L’objectiu del present treball és, per un costat, analitzar la participació de les famílies en un projecte d’innovació educativa que, des de fa dos anys, s’ha implementat en alguns centres d’una corporació d’escoles que ha apostat per un canvi disruptiu. I, per l’altre costat, dissenyar una proposta per millorar la participació de les famílies en el projecte d’innovació de les escoles analitzades de la xarxa.

S’ha recollit la percepció dels docents implicats en la innovació, els directors d’etapa i les famílies dels tres centres estudiats mitjançant focus groups, entrevistes i enquestes respectivament. Amb les dades recopilades s’ha analitzat la participació considerant dos factors moduladors: la implicació familiar i la informació/consciència del projecte per part de les famílies. Els resultats permeten afirmar que: 1) Existeix una bona predisposició a la participació familiar; 2) La participació s’associa fonamentalment amb l’expertesa i la presència física de les famílies a les aules; 3) Es proposen espais de participació simbòlica a les famílies; i, 4) Les famílies no dominen els canals d’informació dels que disposen i tenen poca consciència del projecte educatiu.

Per tal de solventar les problemàtiques detectades s’ofereix una proposta d’intervenció que consta de dues accions: la creació d’un espai virtual per l’aprenentatge i participació de les famílies i la reconceptualització del terme participació amb els professionals de les escoles.